Publikacje pokonferencyjne dostępne online

Prezentujemy monografie projektowe poświęcone edukacji w czasie (post)pandemii, które powstały we współpracy z wybitnymi ekspertami i specjalistami.

Zorganizowane w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego konferencje zaowocowały trzema publikacjami naukowymi. Skierowane są do szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego i mogą być pomocne w pracy dydaktyczno-wychowawczej i specjalistycznej nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, jak i rodziców. Monografie dostępne są do pobrania poniżej:

„Edukacja w sytuacji (post)pandemii – wyzwania i perspektywy” [pobierz]

Motywem przewodnim publikacji jest dyskusja nad organizacją pracy szkół i instytucji edukacyjnych w warunkach pandemii, wsparciem usług edukacyjnych i poradnictwa, podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników oświaty. Tematyka prezentowanych artykułów dotyczy także zagadnień kompetencji cyfrowych, kondycji psychicznej i relacji społecznych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, psychospołecznych konsekwencji edukacji zdalnej i innych skutków izolacji. Publikacja ukazała się pod redakcją naukową dr hab. Marzeny Dycht, prof. ucz. oraz dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

„Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19” [pobierz]

Monografia porusza tematykę konsekwencji zmiany w organizacji systemu oświaty. COVID-19  zmienił sytuację rodzin oraz szkół, które musiały się zmierzyć z inną formą kształcenia dzieci i młodzieży. Kłopotliwa dla wszystkich podmiotów edukacji stała się nagła konieczność zastosowania w nauce szkolnej różnorodnych platform internetowych, a także wprowadzenie nowych form komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami. Publikacja powstała pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Regulskiej, prof. ucz., dr Martyny Czarneckiej oraz ks. prof. dr. hab. Andrzeja J. Najdy.

„Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny” [pobierz]

Monografia stara się ująć rozmaite konteksty wpływów oddziaływania sytuacji pandemicznej na polską szkołę. Ujawnione problemy, na które wskazują autorzy, pokazują istniejące wcześniej w systemie edukacji słabości, ale też wydobywają pewien uśpiony w nim potencjał. Podjęta problematyka jest całościową próbą ujęcia zagadnienia przyszłości polskiej szkoły wobec doświadczenia sytuacji wywołanej pandemią. Publikacja powstała pod redakcją naukową dr Agnieszki Klimskiej oraz dr. Marcina Klimskiego.