Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyślij do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usługi doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i rodzinnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz regulaminem. Jestem świadoma/y, że podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale odmowa ich przetwarzania jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia usługi doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i rodzinnego.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.