Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. Wartość programu wynosi 15 mln złotych. Okres realizacji: 01.06.2021 r. – 30.11.2022 r.

Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów). Ma charakter pilotażowy i zakłada dotarcie łącznie do 1 200 szkół, z terenu całej Polski.

Działania w ramach programu:

 1.  Realizacja badań naukowych

W ramach programu prowadzone są badania naukowe w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat dobrostanu psychicznego uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ich wyniki posłużą do uszczegółowienia programów szkoleniowych i profilaktycznych. Badania ilościowe prowadzone są przez Fundację PAN.

2.  Organizacja konferencji wraz z wydaniem naukowych publikacji

Program obejmuje zorganizowanie czterech naukowych konferencji tematycznych wraz z wydaniem naukowych publikacji, będących wynikiem przeprowadzanych badań naukowych, związanych z diagnostyką, terapią i profilaktyką.

3.  Organizacja szkoleń

W ramach programu zostanie przeprowadzonych 10 000 godzin szkoleń dla nauczycieli, rodziców, specjalistów, w tym specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 4.  Organizacja wsparcia on-line dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych/dyżury/ wraz z przeprowadzeniem badań jakościowych

W ramach prowadzonego doradztwa będzie prowadzona badawczo-naukowa diagnoza, która będzie miała na celu uzyskanie praktycznych informacji m.in. na temat najpilniejszych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z procesem kształcenia.

5.  Opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w tym monografia naukowa

Planowanym rezultatem programu jest opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, który posłuży w przyszłości, jako punkt wyjścia do zorganizowania innowacyjnego, opartego o wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizowanego programu, wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-terapeutycznego) oraz poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, wychowanków MOW i MOS, nauczycieli i rodziców.

6.  Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Sterującego

Członkami Komitetu są praktycy i eksperci z dziedzin pedagogiki i psychologii, którzy są odpowiedzialni za przebieg wdrażania i realizacji założeń Programu oraz jego dalszego rozwoju – również po okresie pilotażowym.

7.  Promocja zadania wraz z utworzeniem Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu, dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych.

8.  Funkcjonowanie Koordynatorów Wsparcia w regionach

Nad realizacją procesu badawczego czuwają powołani i przeszkoleni Koordynatorzy Wsparcia programu, działający na terenie całego kraju. Organizują przepływ informacji do lokalnych szkół oraz monitorują właściwy przebieg diagnoz i szkoleń na terenie danego obszaru.

Програма психолого-педагогічної підтримки студентів та викладачів, яка фінансується Міністерством освіти і науки Польщі на підставі Угоди № MEiN/2021/DPI/76 від 06.01.2021р. Вартість програми становить 15 млн. злотих. Термін реалізації: 01.06.2021р. – 30.11.2022р.

Основна мета програми – допомогти подолати наслідки пандемії COVID-19 шляхом проведення наукових досліджень, спрямованих на поглиблену діагностику та зміцнення психічного самопочуття учасників навчально-виховного процесу початкової та середньої освіти.

Програма адресована учням початкових та середніх класів, вихованцям молодіжних освітніх центрів та молодіжних соціотерапевтичних центрів, вчителям, директорам шкіл, батькам та спеціалістам (у тому числі вихователям, психологам, терапевтам). Це пілотний проєкт, який має на меті охопити загалом 1200 шкіл з усієї Польщі.

Зміст програми та заходи в її рамках:

 1. Здійснення наукових досліджень

2. Організація конференцій та видання наукових публікацій

3. Організація навчання

4. Організація онлайн підтримки

5. Розробка Моделі психолого-педагогічного підтримки та написання наукової монографії

6. Призначення та функції Наглядової ради

7. Опрацювання завдань разом зі створенням спеціальної онлайн-платформи психологічної підтримки

8. Функціонування координаторів підтримки в регіонах