Regulamin świadczenia usługi doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i rodzinnego na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej

Положення про надання психолого-педагогічних та сімейних консультацій

на Спеціальній Консультативній Інтернет-платформі

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne i rodzinne (zwane dalej doradztwem psychologiczno-pedagogicznym) dostępne na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej, zwanej dalej „Platformą” świadczone jest w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 2. Platforma oferuje uczniom, rodziców, nauczycielom, specjalistom dostęp do bezpłatnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego online.  
 3. Spotkania online z doradcą trwają 50 minut. Mają charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą.   
 4. Na spotkanie ze specjalistą użytkownik Platformy zapisuje się poprzez dostępny na jej stronie formularz zapisu. Po rejestracji ustalany jest dokładny termin spotkania i przesyłany link do spotkania (CISCO WEBEX).
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o terminie spotkania drogą mailową. Wiadomość zostanie wysłana na e-mail wskazany w formularzu zapisu na konsultację.
 6. Po otrzymaniu wiadomości z wyznaczony terminem spotkania ze specjalistą, użytkownik zobowiązany jest poinformować czy akceptuje wskazany dzień i godzinę konsultacji, poprzez wypełnienie formularza otrzymanego w e-mailu, nie później niż  24h przed zaplanowaną konsultacją. W przypadku, gdyby wskazany termin nie pasował użytkownikowi, otrzyma on kolejną wiadomość z nowym terminem konsultacji.
 7. Brak potwierdzenia wizyty przez użytkownika, skutkuje rezygnacją z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.
 8. Użytkownik wraz z linkiem do spotkania otrzyma do wypełnienia krótką ankietę (metryczkę), która będzie zawierała pytania pozwalające na wstępną identyfikację problemów.
 9. W przypadku niemożności zrealizowania świadczenia z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie specjalisty, użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą mailową i zostanie zaproponowany inny termin.
 10. Uczniowie mają możliwość zapisania się na konsultację po uprzednim otrzymaniu przez Administratora Platformy zgody rodzica na udział dziecka w doradztwie psychologiczno-pedagogicznym. Rodzic otrzyma zgodę na wskazany przez dziecko w formularzu rejestracji na Platformę e-mail. W przypadku braku zgody, uczeń nie ma możliwości zapisania się na konsultację ze specjalistą.
 11. Użytkownik stawia się punktualnie na umówioną wizytę ze specjalistą. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony, o czas, jaki użytkownik się spóźnił.
 12. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne odbywa się online za pośrednictwem Platformy.
 13. W przypadku doradztwa psychologicznego – pedagogicznego online zaleca się, aby obie strony, zarówno specjalista, jak i użytkownik wyposażyli się w sprawny sprzęt, tzn. podczas konsultacji powinny być sprawne kamera i mikrofon.
 14. Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji, trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 u siebie lub u swoich dzieci/uczniów/wychowanków.
 15. Doradztwo będzie prowadzone w formie dyżurów.
 16. W ramach doradztwa będzie prowadzona diagnoza badawczo-naukowa, która ma na celu uzyskanie praktycznych informacji dotyczących najpilniejszych potrzeb uczniów, rodziców i nauczyli związanych z procesem kształcenia, ich obaw i oczekiwań związanych z powrotem do szkół, a także ich wizji szkoły post-pandemicznej. Prowadzone badania naukowe będą stanowiły pogłębienie i uszczegółowienie wyników badań przedstawionych w raporcie „Jak wspierać uczniów po roku pandemii”. Klient zostanie poinformowany o prowadzeniu badań naukowo-badawczych, w ramach udzielanego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, na początku spotkania.
 17.  W ramach doradztwa psychologiczno-pedagogicznego nie jest prowadzona psychoterapia.

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Specjalista zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Użytkownika w zakresie świadczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 2. Specjalista zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prowadzenia go z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z przyczyn niezależnych od specjalisty.
 4. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, stany kryzysowe) konsultacja online nie jest prowadzona oraz zalecany jest najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej